Çerez Örnek
canlı destek

Tezli yüksek lisans programlarında, danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır (EÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 15(1)).

Doktora programlarında, Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine dağıtması gerekir.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(EÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 26(4,5,6)).

Lisansüstü Öğrenciler için Tez Öneri Formu Tıklayınız

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ