Çerez Örnek
canlı destek

Yatay Geçiş

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar:

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 36- (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve ilgili programın başvuru koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; başvurduğu programın başvuru koşullarını sağlaması, devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için kayıtlanması gereken derslerin isimlerini talep eder.

(5) Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.

(6) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin ve yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerin, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok ikinci yarıyılının sonunda, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerin ise en çok dördüncü yarıyılının sonunda olmaları durumunda yatay geçiş başvuruları kabul edilir.

(7) Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim programından veya enstitü bünyesindeki uzaktan eğitim programlarından tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Dilekçe Örneği ve Gerekli Belgeler

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ