Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel hazırlık programına ilişkin esaslar:

1) Öğrencilerin mezun oldukları lisans ya da yüksek lisans programlarındaki bilimsel eksikliklerini tamamlamak ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları programdan farklı bir programdan ya da Ege Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencilerinin her biri için bilimsel hazırlık programı düzenlenebilir.

2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında yüksek lisans öğrencileri lisans; doktora öğrencileri lisans ve/veya yüksek lisans programlarından bir yarıyılda en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıtlanabilir. Öğrenciler bu dersleri yaz okulu eğitim-öğretim programı kapsamında da alabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacak lisansüstü derslerin kredisi bilimsel hazırlık programı derslerinin toplam kredisinin 1/3’ünü geçemez. Bu dersler, kayıtlı olunan lisansüstü programın ders yüküne sayılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders(ler) de alabilir.

3) Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları anabilim dalı kurulu tarafından hazırlanır ve anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.

4) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslere devam etme ile değerlendirme süreç ve işlemlerinde, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre içinde kayıtlandıkları dersleri başaramayan öğrenciler kayıtlı oldukları programın ders aşamasına geçemezler. Bu öğrenciler, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla bilimsel hazırlık programı derslerine veya anabilim dalı kurulu tarafından belirlenecek başka ders veya derslere devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.