Çerez Örnek
canlı destek

Bilimsel hazırlık programına ilişkin esaslar:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, yüksek lisans öğrencileri lisans; doktora öğrencileri lisans ve/veya yüksek lisans programlarından bir yarıyılda en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıtlanabilir. Öğrenciler bu dersleri yaz okulu eğitim-öğretim programı kapsamında da alabilir. Bu dersler, kayıtlı olunan lisansüstü programın ders yüküne sayılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile lisansüstü programa yönelik ders(ler) de alabilir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu bilimsel hazırlık derslerine, derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi bu derslerin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile enstitü yönetim kurulunun onayladığı başka derslere de kayıtlanabilir.

(4) Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. (5) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslere devam etme ile değerlendirme süreç ve işlemlerinde, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ