EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

EÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDAN MEZUN OLACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Mezuniyet için gerekli olan belgeler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ekinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belgeler Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra mezuniyet onaylanmış olacaktır.

Mezuniyet İçin Gerekli Olan Belgeler

1) Ciltlenmiş ve onay sayfaları jüri üyelerine imzalatılmış tezlerden;

      a. yüksek lisans öğrencileri 4 adet,

      b. doktora öğrencileri 6 adet teslim edeceklerdir (Tezler Enstitü Öğrenci İşlerinde incelendikten sonra öğrenci tarafından 1 nüshası ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına, diğer nüshaları ise jüri üyelerine teslim edilecektir)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

3) 1 adet fotoğraf

4) Son öğretim yılı içinde alınmış olan öğrenci kimlik kartı, eğer kimlik kartı alınmamış ya da kayıp ise bu durumu belirten bir dilekçe Enstitüye teslim edilecektir

5) Kütüphane ilişik kesme belgesi (Merkez Kütüphaneden alınacaktır) ,

6) Rektörlük Öğrenci İşlerinden alınacak harç borcunun bulunmadığını gösteren yazı (Bu işlem için öncelikle öğrencinin,Enstitümüzden tez savunma sınavından başarılı olduğuna ilişkin bir yazı alması ve bu yazı ile Rektörlük Öğrenci İşlerine başvuru yapıp harç borcunun bulunmadığını gösteren yazı alması gerekmektedir.)

7) Etik Kurallara Uygunluk Beyanı

8) Tezin tamamının yer aldığı ve PDF formatında hazırlanmış 1 adet CD ve yine aynı formatta tezin fenbiltez@gmail.com mail hesabına gönderilmesi.

(Tezde yer alan Kabul-Onay Sayfasının Jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra taranarak Tez içerisine eklenmesi gerekmektedir.)

(Tezde yer alan Etik Kurallara Uygunluk Beyanının öğrenci tarafından imzalandıktan sonra taranarak Tez içerisine eklenmesi gerekmektedir.)

(CD içerisinde tezin tamamının yer aldığı dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Girişi Formundaki referans numarası kullanılacaktır)

     Örnek:

        a) Tam Metin için referansno.pdf (Tam metin içinde özet, imzalı kabul-onay sayfası, içindekiler, giriş vb. tezin tüm sayfaları olmalıdır)

      b) Ekler için referansno.rar (Tez yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WINRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek CD'ye kaydedilmelidir) (CD zarf/kapaklarında öğrencinin Ad Soyad, Anabilim Dalı, Tez İsmi, Referans Numarası ve Danışman İsmi bilgileri olmalıdır)  

9) "Tez Veri Giriş Formu" (3 ADET) (Tez veri girişi formu https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ adresinden üyelik alınarak doldurulmalıdır) * Tez veri giriş formunda Bilim Dalı kısmı boş bırakılmalı, Anabilim dalı kısmı doldurulmalıdır. 

*Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri "Tez Veri Giriş Formu" doldurmayacaktır.

 

 Tezin erişime açılmasının engellenmesini isteyen öğrenciler;

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge MADDE 6

(1) Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

(2) Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.”

 

10) Tezi Proje Desteği Alan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge

Tezi Proje Desteği Almayan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge

 

11) Danışman Onay Sayfası

12) Devlet burslusu olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından alınacak olan burs borcu olup-olmadığına dair yazıyı

13) MEZUNİYET BİLGİ FORMU OLUŞTURMA VE İNDİRME İŞLEMİ (Burs alan /burs almayan tüm yabancı öğrenciler için)